Otázky a odpovědi k skládce

 1. Mohu sám přivézt odpad na skládku?

  Ano, na základě uzavřené smlouvy na skládku mohou odpad ukládat všichni občané i firmy.

 2. Jaké odpady mohu uložit na skládce?

  Na skládce mohou být uloženy jen odpady uvedené v provozním řádu. Seznam druhů odpadů v provozním řádu

 3. Skládkuje se na této skládce i nebezpečný odpad a co se s ním děje?

  Na skládce nesmí být uložen nebezpečný odpad. Výjimkou jsou odpady s obsahem azbestu.

 4. Jaké jsou poplatky?

  Ceník za odstranění jednotlivých typů odpadu je k dispozici zde: http://www.skladka-ekologie.cz/?page=cenik-skladkovani

 5. Potřebuji předložit nějaký doklad při uložení odpadu na skládku?

  Pro uložení odpadu je potřeba předložit doklad charakterizující přivážený odpad. Za jeho úplnost a pravdivost zodpovídá původce odpadu, nebo oprávněná osoba (např. společnosti, která odpad na skládku přiváží). Obsah základního popisu odpadu je dán příslušnou prováděcí vyhláškou (294/2005 Sb.) k zákonu o odpadech. Na požádání může být zákazníkům sdělen na e-mailové adrese: odpady@skladka-ekologie.cz.

  Základní popis odpadu je nezbytné odpovědnému pracovníkovi skládky předat vždy s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

  Nepodnikajícím fyzickým osobám stačí čestné prohlášení, které jim obsluha skládky poskytne při předání odpadu.

 6. Má být odpad při transportu a vykládání zabalený?

  Odpad nemusí být žádným zvláštním způsobem zabalený. Je odpovědností každého původce, aby odpad zejména při dopravě neznečišťoval komunikace a životní prostředí obecně. Pouze odpad s obsahem azbestu je vhodné zabalit například do plastové folie.

 7. Jak je skládka zajištěná proti znečisťování životního prostředí?

  Moderní skládka odpadů je relativně velkou a složitou stavbou. Náležitosti její konstrukce (např. počet těsnících vrstev, jejich hutnění a systému sledování těsnících prvků skládky) stanovuje řada českých státních technických norem, které jsou uvedeny ve vyhlášce 294/2005 Sb. k zákonu o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění. Skládka odpadů (její povolení, provoz, rekultivace, tzv. následná péče o již uzavřené části skládky) podléhá i dalším zákonům.

 8. Kontroluje se, jestli je provoz skládky v souladu s platnou environmentální legislativou?

  Provoz skládky umožňuje integrované povolení Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona o integrované prevenci. Dodržování všech náležitostí uvedených v povolení je ze strany krajského úřadu a České inspekce životního prostředí pravidelně kontrolováno. Poslední kontrola na skládce společnosti Ekologie proběhla 16.6. a 17.6.2009. Kontrola konstatovala, že skládka je provozována řádně a v souladu s relevantními předpisy.

 9. Co dělá skládka proti úletům odpadu při přepravě na skládku?

  Pracovníci skládky provádí v širokém okruhu kolem skládky pravidelný sběr odpadu, který se dostal mimo složiště, včetně úklidu úletů z automobilů dovážejících odpad. Provozovatel skládky samotnou přepravu odpadu nezajišťuje a nemůže tak být odpovědný za případné znečištění životního prostředí při přepravě odpadu na skládku.

 10. Kolik odpadu přijímá skládka denně?

  Do tělesa skládky je denně uloženo přibližně 250 – 300 tun odpadu.

 11. Z jaké vzdálenosti se sváží odpad na skládku?

  Odpad je na skládku svážen ze vzdálenosti do 30 km. Mezi nejdůležitější svozové oblasti patří Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun a jejich okolí.

 12. Co se děje s odpadem po jeho uložení na skládce?

  Organický odpad, který je uložen do tělesa skládky, podléhá různým poměrně složitým rozkladným dějům. Tyto děje probíhají za nepřístupu vzduchu (jsou tzv. anaerobní). Rozkladné procesy probíhají v tělech mikroorganismů, které v tělese skládky, tak jako v jiném půdním prostředí, žijí. Jedním z produktů složitých metabolických procesů, které tyto organismy provádějí je tzv. skládkový plyn, který je z největší části tvořen methanem (tedy sloučeninou, která je hlavní složkou zemního plynu) a oxidem uhličitým. Pro svou výhřevnou složku – methan, je skládkový plyn cennou energetickou surovinou.

  Po ukončení biologických rozkladných procesů se těleso skládky stává „neživým“ útvarem, který ovšem obsahuje široké spektrum kontaminujících látek, které do něj byly spolu s přijatým odpadem uloženy. Těmto kontaminantům brání v úniku do okolního prostředí právě konstrukce skládky a následná péče o ni.

 

Modernizace skládky

 1. Jaké změny přinese modernizace skládky?

  Hlavní změna spočívá ve strojním roztřídění komunálních odpadů. To umožní využití spalitelné části odpadu externím odběratelem při výrobě elektrické energie a stabilizaci biologické části odpadu před vlastním uložením na skládce. Do tělesa skládky se tak bude ukládat pouze již biologicky stabilní materiál. Při jeho stabilizaci se navíc získává bioplyn využitelný pro výrobu elektrické energie.

  Tento postup je v souladu se současným trendem v ochraně životního prostředí a umožňuje využít velkou část energetického potencionálu odpadů a šetřit tak primární zdroje.

 2. Bydlím kilometr od skládky, s čím mám počítat?

  Modernizace skládky přispěje oproti současnému stavu ke znatelnému zlepšení kvality života v regionu. Modernizace přinese:
  • Výraznou redukci úletu lehkých odpadů mimo areál skládky
  • Snížení zápachu. Do tělesa skládky bude ukládán již jen biologicky stabilní odpad a to v menším množství, protože jeho spalitelná část bude využita při výrobě elektřiny mimo region.
  • Výrazné zmenšení možnosti zahoření odpadů v tělese skládky s tím spojenou produkci zplodin do okolí. Hořlavé odpady budou před uložením na skládku vytříděny.
  • Prodloužení životnosti stávající kapacity skládky bez nutnosti jejího rozšíření

 3. Jaké budou dopady modernizace na životní prostředí?

  Modernizace skládky bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Díky provozu biologicko-mechanické třídící linky budou potenciálně nebezpečné odpady před uložením na skládku vytříděny. Zachytí se také více bioplynu než v současnosti a do tělesa skládky se bude ukládat už biologicky stabilizovaný odpad, který nebude zapáchat.

 4. Zvýší se zápach v obcích?

  Zápach v obcích se modernizací skládky sníží. S odpadem se bude manipulovat jen v zakrytých prostorách a pachově nejzatíženější části procesu budou odvětrány přes biologické filtry. Otevřená bude pouze plocha aerobní dostabilizace, tedy kompostárna, kde již zpracovávaný materiál nezapáchá.

 5. Bude se po modernizaci vozit na skládku více odpadu?

  Předpokládáme, že množství ani složení dováženého odpadu se po modernizaci skládky nezmění.

 6. Zvýší se v důsledku modernizace skládky dopravní zátěž?

  Očekáváme, že oproti současnému stavu budou ze skládky denne jezdit navíc asi čtyři automobily odvážející vytříděný spalitelný odpad. Předpokládáme, že pro tuto dopravu bude využit nový obchvat obce Lány s následujícím nájezdem na komunikaci R6 Praha – Karlovy Vary. Dnes na skládku jezdí denně kolem 40 až 50 nákladních vozidel.

 7. Odrazí se modernizace na zdravotním stavu obyvatel?

  V dlouhodobém časovém horizontu bude mít modernizace skládky pozitivní vliv na životní prostředí v regionu. Především díky tomu, že do tělesa skládky bude ukládán vytříděný a biologicky stabilní odpad. Skládka bude modernizována v souladu s platnou legislativou, která zaručuje, že realizace projektu nemůže a nesmí negativně ovlivnit ani zdraví obyvatel, ani kvalitu životního prostředí.

 8. Omezí se během modernizace provoz na skládce a jak dlouho bude proces modernizace probíhat?

  Během realizace projektu modernizace skládky – tedy výstavby jednotky mechanicko – biologické úpravy (MBÚ) odpadu, nedojde k omezení provozu skládky, odpad do ní bude ukládán stejným způsobem jako dnes. Předpokládá se, že vlastní výstavba uvedené technologie MBÚ bude trvat cca jeden rok.

 9. Zvýší se během modernizace prašnost z nákladních aut?

  Povinností dodavatele stavby je zajistit, aby všechny stroje, které budou ze stavby vyjíždět a používat veřejné komunikace byly řádně očištěny. Tím se na minimum omezí znečišťování komunikací i prašnost.
  Nepředpokládáme ani zvýšení prašnosti při provádění zemních prací spojených s modernizací skládky. Nové technologie budou umístěny ve dvou lehkých halách, pro jejichž výstavbu nebude třeba provádět rozsáhlejší úpravy terénu. V těchto halách i v jejich okolí bude navíc položen betonový a asfaltový povrch, který zabrání uvolňování částeček nezpevněné zeminy do ovzduší, jak je tomu dnes.

 10. Vytvoří se nová pracovní místa?

  Modernizace skládky přinese asi 10-15 nových pracovních míst.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

mob: 725 392 612
tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde