Integrované centrum nakládání s odpady

Modernizace skládky – výstavba Integrovaného centra nakládání s odpady

Společnost Ekologie, s.r.o. provozuje od roku 1993 skládku směsného komunálního odpadu (SKO). Skládka je umístěna v části povrchového lomu, který v minulosti vznikl těžbou žáruvzdorných jílovců. Skládka je konstruována a provozována podle platné legislativy.

Na skládce je deponováno cca 80 000 tun odpadů ročně, z toho je cca 60 000 tun SKO. Svozovými oblastmi tohoto zařízení jsou zejména regiony měst Kladno, Rakovník, Slaný a Beroun.

Záměrem společnosti Ekologie, s.r.o. je vybudovat v areálu uvedené skládky Integrované centrum nakládání s odpady. Jeho součástí bude jednotka mechanicko – biologické úpravy (MBÚ) odpadů s kapacitou 60 000 tun SKO ročně.

V uvedeném zařízení MBÚ tedy bude zpracováván stejný odpad ve stejném množství, jako ten, který je v současnosti ukládán přímo do tělesa skládky – tedy cca 60 000 tun SKO.

V technologii jednotky MBÚ bude SKO nejdříve podroben mechanické úpravě - drcení a třídění. Tím dojde k jeho rozdělení na následující části:

  • lehká spalitelná frakce 18 000 t/rok
  • biologicky rozložitelná frakce 39 900 t/rok
  • železné a neželezné kovy a velkoobjemový odpad 1 800 t/rok
  • Z SKO vytříděné nebezpečné odpady 300 t/rok

Biologicky rozložitelná část odpadu vytříděná z SKO bude podrobena zpracování (stabilizaci) v hermeticky uzavřené části jednotky MBÚ za nepřístupu vzduchu (kyslíku) a následnému kompostování na otevřené ploše tak, aby ji bylo možné uložit v souladu s příslušnou vyhláškou v množství cca 27 000 t/rok do tělesa skládky.

Takový materiál již není biologicky aktivní a po svém uložení do skládky není zdrojem zápachu. Zároveň dojde při jeho zpracování v uzavřené části technologie MBÚ k výrobě bioplynu, který bude využit k produkci elektrické a tepelné energie v plynových motorech (kogeneračních jednotkách).

Právě tento stav, kdy ke stabilizaci (rozkladu) organické části odpadu dojde v uzavřené části MBÚ, je významnou pozitivní změnou proti stávajícímu stavu, kdy k biologickému rozkladu SKO dochází v tělese skládky, které nelze hermeticky uzavřít a část plynných produktů tohoto rozkladu tak uniká z každé skládky odpadů do ovzduší.

Z uvedeného plyne, že množství SKO ročně deponované do tělesa skládky klesne na méně než polovinu množství původního a biologicky rozložitelný odpad nebude již na skládce ukládán vůbec.

Vytříděná spalitelná frakce bude odstraňována v souladu s legislativou externím odběratelem (např. Sokolovská uhelná, a.s. - Palivoenergetický kombinát Vřesová). Zbylé minoritní vytříděné frakce budou rovněž předány externím subjektům k využití resp. odstranění.

Projekt realizace jednotky MBÚ společností Ekologie, s.r.o. bude tedy mít následující pozitivní dopady na životní prostředí ve svém okolí ve srovnání se současným stavem:

  • dojde k významnému snížení celkového množství dnes ukládaného odpadu do tělesa skládky,
  • do skládky nebudou ukládány odpady, které jsou součástí SKO, zásadně by ale odstraněny skládkováním být neměly – např. kovy vhodné k recyklaci
  • budou postupně zcela eliminovány úniky skládkového plynu (bioplynu) jako významného skleníkového plynu do okolního ovzduší (za současného stavu k nim dle odborné literatury dochází i přesto, že skládka je vybavena systémem sběru a využití skládkového plynu),
  • dojde k významnému snížení emisí pachových látek uvolňovaných ze skládky (spolu se skládkovým plynem),
  • bude zásadně redukován úlet lehkých odpadů mimo areál skládky,
  • dojde k vyloučení možnosti zahoření tělesa skládky.

Projekt výstavby Integrovaného centra v areálu skládky Ekologie je i s ohledem na výše uvedené faktory plně v souladu s legislativou na evropské národní i krajské úrovni.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde